THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH

» Vì sao chúng tôi là GIA SƯ GIỎI? » Làm sao quý PHHS có thể yên tâm về chất lượng & lý lịch của Gia sư? » Công việc luôn bận rộn, làm sao quý Phụ huynh có thể kiểm tra, giám sát việc học của con em & giảng dạy của Gia sư? » Cùng với quý Phụ huynh chăm lo cho tương lai của con em chúng ta!
Gọi ngay cho GIA SƯ GIỎI
DÀNH CHO PHỤ HUYNH
DÀNH CHO GIA SƯ
Gia sư chất lượng cao
PHÒNG CHUYÊN MÔN
Tiếp PHHS: nhận yêu cầu gia sư, tư vấn học tập...
Hỗ trợ GS: các vấn đề giao lớp, báo cáo, sự cố...
PHÒNG NHÂN SỰ
Hỗ trợ GS: cách đăng ký thành viên, phỏng vấn, quy định...